+420 777 942 322

info@dortemprotirakovine.cz

Proč se to stalo? Proč právě nám?

Vaše dítě není první, ani jediné, které diagnóza zhoubného onemocnění potkala. Ročně v ČR onemocnění zhoubným nádorem, nebo leukémií kolem 350 dětí.

Příčina dětských nádorů není v 90% případů známa a rozhodně není na místě sebeobviňování, nebo hledání viníka.

Dětské nádory a leukémie vznikají vlivem řady faktorů, které společně vedou ke změně (tzv. mutaci) genetické informace ve zdravé buňce lidského těla. Mutace způsobí, že původně zdravá buňka se začne nekontrolovaně množit, tzv. nádorově bujet.

Výsledkem nádorového bujení je vznik nádorové masy určitého orgánu, nebo rozvoj leukémie. V obou případech zhoubné onemocnění rychle postupuje, utlačuje okolní zdravé tkáně nebo buňky krvetvorby. Může se šířit do vzdálenějších částí lidského těla a založit vzdálená ložiska, tzv. metastázy.

Tým našich vědců ve specializovaných laboratořích se intenzivně věnuje mj. také příčinným faktorům, které dětskou leukémii, nebo zhoubný nádor v dětském věku způsobí.

"Teorie dvojího zásahu" při vzniku leukémie a existence tzv. preleukemického klonu jsou jen některé z poznatků našich a světových laboratoří, které odhalují způsob rozvoje dětské akutní leukémie.

Jednoznačné karcinogenní faktory však nadále v dětské hematoonkologii přesně neznáme. A tak ani ve druhé dekádě nového tisíciletí bohužel nedokážeme rodičům našich pacientů odpovědět na jejich nejčastější otázku "proč právě naše dítě?"

Stanovení diagnózy

Stanovení diagnózy zhoubného onemocnění je mezioborový proces. Jeho základem je odborné vyšetření vzorku podezřelé tkáně. U podezření na zhoubný nádor je vzorek orgánu odebrán obvykle chirurgickou cestou při operaci zvané "biopsie". Při podezření na leukémii podstoupí pacient vyšetření zvané "aspirace kostní dřeně" ("sternálka"), při kterém se získá vzorek kostní dřeně z kosti hrudní nebo kosti kyčelní, u kojenců z holeně. Po odebrání vzorku následuje podrobné vyšetření, které stanoví přesnou diagnózu.

Vstupní vyšetření

U všech pacientů je potřeba vyšetřit vstupní zdravotní stav, který se může v důsledku diagnózy i onkologické léčby v průběhu měsíců měnit (např. neurologické vyšetření, oční vyšetření, vyšetření ledvin, vyšetření srdeční funkce, ...) U diagnózy zhoubného nádoru navíc pátráme po jeho případném rozšíření v těle řadou zobrazovacích metod a vyšetřovacích technik.

Zahájení léčby

Na základě souhrnných informací o nemoci zahajujeme standardní protinádorovou léčbu v souladu s evropskými terapeutickými schématy pro konkrétní diagnózy. Léčba zhoubného onemocnění v dětském věku je komplexní proces se zapojením řady lékařů a zdravotníků různých oborů. Délka léčby závisí na konkrétní diagnóze a průběhu léčby, kterou zpravidla provází řada očekávaných komplikací. První měsíce probíhá léčba obvykle v nemocnici a návštěvy v domácím prostředí jsou pouze občasné a krátké. Po skončení intenzivní fáze léčby pokračuje péče v ambulanci a dlouhodobé sledování.

Akademické (léčbu optimalizující) klinické studie

Samostatnou kapitolou léčby jsou akademické léčbu optimalizující klinické studie. Terapie nádoru je vedena podle přesných mezinárodních doporučení. Princip studií spočívá v testování optimálního způsobu léčby za použití známých, již užívaných farmaceutik. Pacienti s toutéž diagnózou jsou obvykle léčeni dvěma a více způsoby, přičemž rozdílný způsob léčby spočívá obvykle v posílení nebo naopak redukci terapie, v různém dávkování či sekvenci podávaných léků a podobně. Součástí takové léčby je informovaný souhlas s takzvanou randomizací.

Randomizace

Randomizace (z anglického slova "random", znamená "náhoda") je postup, při kterém je pacient náhodně vybrán pro určitý způsob léčby. Rozdělení pacientů do jednotlivých léčebných postupů neboli takzvaných léčebných větví generuje počítač. Randomizované klinické studie jsou základem pokroku v terapii nádorů - léčebné výsledky, jakož i nežádoucí účinky nových preparátů ozřejmí výsledky analýzy dat po skončení takové studie. Zařazení do studie nemusí u dítěte vždy vést ke zlepšení prognózy ve srovnání se standardní léčbou. Vždy je však randomizovaná studie přínosem v onkologické léčbě budoucích pacientů, neboť její výsledky napomáhají optimalizaci protinádorové léčby.

Jak to dopadne?

Ve většině případů zhoubného onemocnění v dětském věku je diagnóza léčitelná. Celkem se v současné době úspěšně vyléčí přes 80% dětských pacientů.

Úspěšnost léčby konkrétního dítěte závisí na celé řadě faktorů - typu onemocnění, stádiu nemoci, věku pacienta, odpovědi na léčbu, ad.

Po stanovení diagnózy nelze s určitostí sdělit, jak bude léčba probíhat, ani zda bude úspěšná. Statistiky se opírají o zkušenosti s léčbou předešlých pacientů a není v zájmu Vašem ani Vašeho ošetřujícího lékaře odkazovat na percentuální výsledky studií. Jde o Vaše dítě, ne o číslo v grafu.

Můžeme Vás však ujistit, že Vašemu dítěti poskytneme komplexní odbornou péči na evropské úrovni. Uděláme vše proto, aby od nás odcházelo vyléčené a v kondici umožňující plně se zařadit do běžného života.

Léčebné výsledky naší kliniky jsou ve shodě s výsledky evropských a světových pracovišť - chcete znát blíže úspěšnost léčby dětských pacientů?